ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 13:50:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 12 lipca br. (czwartek) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 13:50:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 13:50:12
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:50:12
Artykuł był wyświetlony: 1108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkania do wynajęcia - ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Chrobrego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 08:56:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd dysponuje wolnymi mieszkaniami (dane w załączniku), które mogą być przedmiotem najmu.
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem ww. mieszkań deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościam i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 08:56:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 08:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 12:52:34
Artykuł był wyświetlony: 1417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 15:14:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubsko z dnia 5 czerwca 2018r. zwołuję na dzień 12 czerwca 2018 r. LXIV sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:00 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 15:14:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 15:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 15:14:19
Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 11:32:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu  20  czerwca  2018r.  Początek obrad o godz.12:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku   pl. Wolności 1.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r.- Skarbnik Gminy.
 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 8. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Lubsko za 2017r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubska.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Lubsko za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok  2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Lubskiego Domu Kultury.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 11:32:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 11:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 11:33:06
Artykuł był wyświetlony: 1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu - Górzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 16:15:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem w Górzynie (szczegóły w załączniku), które może być przedmiotem najmu. 
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 26 czerwca.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 16:15:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 16:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 09:51:49
Artykuł był wyświetlony: 1454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc czerwiec 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 11:29:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni wg.
porządku posiedzenia
 1. Informacja na temat zagrożenia powodziowego oraz stanu przygotowania gminy na wypadek innych zagrożeń i klęsk żywiołowych, (w szczególności intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów i ich skutków). Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, , Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 2. Informacja na temat stanu technicznego sieci hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych przeglądów technicznych. Godz. 8.45. Burmistrz, Prezes Zarządu LWiK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Dowódca JRG Lubsko, Prezesi OSP, Naczelnicy OSP.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
12
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
Kierownik ZGMK
 1. Informacja na temat funkcjonowania ZGMK 2017-2018.
 2. Sprawy różne.
14
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy Biblioteki i LDK
Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących Biblioteki Miejskiej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury .
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej z materiałami przygotowanymi przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków pokontrolnych
 3. Wysłuchanie zaproszonych gości w przedmiotowej sprawie.
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 5. Opracowanie wniosku.
 6. Sprawy różne.
20
9:00
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik WSS, dyrektorzy szkół,
uczniowie wraz z rodzicami
Posiedzenie w LDK
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół w mijającym roku szkolnym 2017/2018:
- dyrektorzy szkół podsumują działalność swoich placówek,
- wręczenie stypendiów i nagród książkowych uczniom za wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- wręczenie nagród rzeczowych nauczycielom – opiekunom olimpijczyków
 
25
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
           
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Naczelnik Wydz. Spr.Społ.
Naczelnik CUW
 1. Analiza kosztów finansowych placówek oświatowych.
 2. Co można zrobić, aby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówek oświatowych.
 3. Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w placówkach oświatowych z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.
 4. Sprawy różne.
20 czerwca godz. 12:00 planowana jest sesja zwyczajna.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 11:29:28
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:29:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 11:29:52
Artykuł był wyświetlony: 1920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXII sesję uroczystą Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r.
Początek obrad o godz. 14:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odegranie hejnału Lubska.
 3. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko" Panu Stefanowi Ciężkowskiemu.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:33:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:33:29
Artykuł był wyświetlony: 938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018r.   
 Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubsko”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:30:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 11:35:14
Artykuł był wyświetlony: 883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 12:38:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 7 czerwca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 12:38:43
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 12:38:47
Artykuł był wyświetlony: 1457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nadzywczajna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-08 14:40:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 8 maja 2018r. zwołuję na dzień 11 maja 2018 r. LX sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-08 14:40:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 14:40:30
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 14:40:30
Artykuł był wyświetlony: 698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu