ˆ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szczegóły informacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-01-20 10:31:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3 Maja 1,
68-300 Lubsko,
tel. 68 455 83 80,
czynny: poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
adres skrytki ePUAP: /lubsko/skrytka

p.o. Kierownika  - Lidia Rogacewicz
Z-ca Kierownika - Urszula Jankowicz
 

Dane podmiotu:
1. Status prawny podmiotu - samodzielna jednostka organizacyjna gminy nie mająca osobowości prawnej.
2. Forma organizacyjna -  jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, jednostka podstawowa nie posiadająca jednostek wewnętrznych samodzielnie bilansujących.
3. Działalność i kompetencja podmiotu - organizacja pomocy społecznej na terenie Gminy Lubsko
4. Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:
    - kierownik  - zadania wynikające z obowiazków i praw kierownika zakładu pracy, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
    - zastępca kierownika - merytoryczny nadzór nad prawidłowością przygotowania decyzji administracyjnych, kontrola nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na pomoc społeczną,
     - główny księgowy - całokształt prac związanych z budżetem jednostki.
5. Forma własności - właśność komunalna.
 
Funkcjonalność podmiotu:
Działalność w zakresie zadań publicznych.
Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej ustawowo zlecone lub powierzone miastu i gminie przez Wojewodę Lubuskiego oraz zadania własne gminy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
 Jednostka prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej.
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
Przyjmowanie spraw odbywa się w formie pisemnej (podanie petenta) i w takiej też formie sprawy zostają załatwiane (decyzje administracyjne).

Ośrodek prowadzi rejestry ewidencjonujące wpływ podań, próśb o przyznanie pomocy społecznej i są to:
 • rejestr zasiłków jednorazowych celowych,
 • rejestr bezzwrotnych specjalnych zasiłków celowych,
 • rejestr współdziałania z innymi jednostkami,
 • rejestr zasiłków okresowych,
 • rejestr usług opiekuńczych,
 
 
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc ta przysługuje:
 • osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy,
 • osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
 2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzielności,
5) bezrobocia,
6) niepełnosprawności,
7) długotrwałej choroby,
8) bezradności w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
9) alkoholizmu lub narkomanii
10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

12) przemocy w rodzinie,
13) potrzeby ochrony ofiar  handlu ludźmi,
14) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowacze,
15) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
16) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:
 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
 • pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne,
 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • pomagaja w staraniach o dom pomocy społecznej,
 • prowadzi Klub Integracji Społecznej,
 • udzielaja pomocy finansowej i rzeczowej,
 • prowadzi magazyn odzieży używanej.
 
Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci:
- zasiłku stałego,
-zasiłku okresowego,
-zasiłku celowego,
-zasiłku specjalnego celowego.

Akapit nr - brak tytułu

 O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód  nie przekracza:
1) na osobę w rodzinie - 514 zł,
2) na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł 
  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych  w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.
1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek okresowy lub specjalny celowy.
 
Jak starać się o zasiłek ?
1. Należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
3. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
 
Jakie dokumenty są wymagane?
1. Osoba zatrudniona
 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.
2.  Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 •  decyzja urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
3. Osoba niepełnosprawna
 • odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
 • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista)
 • odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 
Dochody muszą być potwierdzone (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty albo emerytury). Nie wystarczy samo oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu