ˆ

Szkoła Podstawowa Nr 3

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-26 14:20:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Sidelnik Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sidelnik Data wprowadzenia do BIP 2015-02-26 14:20:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 14:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-09-01 13:50:30
Artykuł był wyświetlony: 2685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa Nr 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-28 13:32:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku informuje, że nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 będzie prowadzony na wolne miejsca w szkole w  terminie  od 01 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane są: 
  • dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2008 r.;
  • dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica, wymagana jest opinia Poradni PP;
  • dzieci urodzone w roku 2007. 
Liczba wolnych miejsc wynosi: 88.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Sidelnik Data wytworzenia informacji: 2014-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sidelnik Data wprowadzenia do BIP 2014-02-28 13:32:24
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-28 13:35:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-02-26 14:19:51
Artykuł był wyświetlony: 2600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały przedszkolne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-10 13:08:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Sidelnik Data wytworzenia informacji: 2014-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sidelnik Data wprowadzenia do BIP 2014-03-10 13:08:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2014-03-10 13:10:42
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-02-26 14:19:51
Artykuł był wyświetlony: 2565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SP 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-03-17 09:39:42

Akapit nr 1 - brak tytułu


5. BIBLIOTEKA SZKOLNA

§20.l. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, centrum informacyjnym szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu - warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Organizację pracy biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut Biblioteki Szkolnej.


6. ŚWIETLICA SZKOLNA

§21.1. Świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazdy do szkoły.

2. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą nad uczniami.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.

4. Formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej przebywającego.

5. Świetlica organizuje zajęcia rekreacyjne, artystyczne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

6. Wychowawca świetlicy dba o bezpieczeństwo, właściwą organizację czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych.


§22. Dla realizacji celów statutowych szkoła udostępnia odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67 ust. l ustawy:

1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

2. Pomieszczenie biblioteki jako centrum informacji.

3. Świetlicę, blok żywieniowy, zaplecze.

4. Pokój nauczycielski.

5. Gabinet lekarski .

6. Gabinet terapii pedagogicznej.

7. Zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

8. Ogród szkolny.

9. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

10. Szatnie.

11. Archiwum.

12. Gabinet do zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

ROZDZIAŁ II1. ORGANY SZKOŁY

2. RADA PEDAGOGICZNA

3. RADA RODZICÓW

4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

6. UCZNIOWIE SZKOŁY

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. ORGANY SZKOŁY


§23. Organami szkoły są:

1. Dyrektor szkoły,

2. Rada pedagogiczna,

3. Rada rodziców,

4. Samorząd uczniowski.

Wymienione organy szkoły działają na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia7.09.1991 roku.

§24. Dyrektor szkoły:

1. Jest kierownikiem szkoły jako zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. W ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjno-administracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, w szczególności zaś za:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

c) udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęca do doskonalenia i dokształcenia zawodowego,

d) tworzy, stosuje i umacnia promocyjny styl demokratycznego kierowania i zarządzania oparty na zasadach wzajemnej życzliwości,

e) szczególną troską otacza młodych nauczycieli, dba o ich adaptację zawodową,

f) zaspakaja kulturalne i zdrowotne potrzeby uczniów, pomaga organizować ich czas wolny w ramach programowej działalności szkoły,

g) zapewnia uczniom i wszystkim pracownikom szkoły właściwe warunki socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne, bhp i opieki na terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych poza szkołą.

3. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:

a) przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne plany pracy szkoły,

b) kieruje i nadzoruje realizację planów,

c) informuje radę o bieżącej pracy szkoły,

d) przydziela, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, nauczycielom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w ramach obowiązującego czasu pracy w wymiarze tygodniowym,

e) przyjmuje uczniów do szkoły oraz wyraża zgodę na zmianę przez nich klas,

f) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli Regulaminu Szkolnego i Statutu Szkoły.

4. Dyrektor organizuje działalność szkoły:

a) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

b) opracowuje podstawową dokumentację szkoły: arkusz organizacyjny, preliminarz finansowy,

c) organizuje wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d) nadzoruje działalnością sekretariatu.

5. Dyrektor jest z urzędu przewodniczącym rady pedagogicznej.

a) na zasadach określonych w zakresie przydziału czynności kieruje szkołą przy współudziale wicedyrektora,

b) wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz administracyjno- gospodarczej,

c) szczegółowy tryb powoływania dyrektora określają przepisy ustawy i regulamin konkursu (art. 36 ustawy).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-03-17 09:39:42
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Sidelnik Data wprowadzenia do BIP 2009-03-17 09:39:42
Wprowadził informację do BIP: A. Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2009-03-17 09:41:04
Osoba, która zmieniła informację: A. Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2009-03-17 09:41:04
Artykuł był wyświetlony: 3685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu