ˆ

Przedszkole Nr 3

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedszkole Nr 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 0000-00-00 00:00:00

Przedszkole Nr 3

Przedszkole Nr 3 w Lubsku
ul. Baśniowa 1
68-300 Lubsko,
tel. dyr.  68 457-18-75
     adm. 68 457-18-76
fax 68 457-18-75  
BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/p3-lubsko/
Dyrektor - Małgorzata Krzyszowska
 
  „ Głównym celem edukacji jest nie nauka , lecz rozbudzenie dziecka „     
( Renan)
 
Przedszkole Nr 3 w Lubsku powołane zostało na podstawie orzeczenia organizacyjnego Nr 4/75. Pierwsza siedziba placówki znajdowała się przy ul. XX-Lecia 16a.
Od 1981 roku do chwili obecnej funkcjonuje w budynku przy ulicy Baśniowej 1. Przedszkole działa w oparciu o statut zatwierdzony przez radę pedagogiczną uchwałą Nr 4/2001 z dnia 25 kwietnia 2001. oraz arkusz organizacji przedszkola zatwierdzany rokrocznie przez organ prowadzący i opiniowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Dochodami własnymi placówki są opłaty stałe oraz opłaty za wyżywienie dzieci.
Nasze przedszkole od A do Z
A – Atrakcyjne położenie,
B – Barwne i funkcjonalnie urządzone sale zabaw,
C – Ciepła, rodzinna atmosfera,
D – Dobrze wykwalifikowana, miła i życzliwa kadra pedagogiczna,
E – Energiczny i odpowiedzialny personel administracyjno – gospodarczy,
F – Fachowe doradztwo specjalistów ( logopeda, rehabilitant, pedagog, psycholog),
G – Godziny pracy przedszkola od 6.oo do 16.oo,
H – Harmonogram dnia dostosowany do potrzeb i wieku wychowanków,
I – Innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi,
J – Jedzenie – smaczne, zdrowe, jak domowe,
K – Konstruktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym i Szkołą Podstawową Nr 2,
L – Lekcje języka niemieckiego, angielskiego, nauka gry na pianinie , gimnastyka korekcyjna,
rytmika – na życzenie rodziców,
Ł – Ładne otoczenie umożliwiające dzieciom całoroczny kontakt z przyrodą,
M – Mamy własne logo ( znak firmowy ),
N – Nasi wychowankowie nie mają problemów w szkole,
O – Organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych wychowanków,
P – Posiadamy atrakcyjny program wychowawczy, profilaktyki i parorodzinny,
R – Rada Rodziców wspiera organizacyjną i wychowawczą działalność przedszkola,
S – Swoim wychowankom stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, Kreatywności i zainteresowań,
T – Traktujemy każde dziecko indywidualnie,
U – Uwrażliwiamy dzieci na takie wartości jak: prawda, dobro i piekno,
W – Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem,
Z – Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój.
 
 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA 

Nazwa przedszkola Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 3
Rok założenia 1975
Status przedszkole publiczne

Imię i nazwisko  
dyrektora mgr Małgorzata Krzyszowska ( 1991-2006)

Adres przedszkola 
Przedszkole Nr 3 68-300 Lubsko ul. Baśniowa 1 gm. Lubsko pow. żarski woj. lubuskie tel. (0-68) 457-18-75; 457-18-76
e-mail.

Organ prowadzący
przedszkole Urząd Miejski w Lubsku Plac Wolności 1
tel. ( 0-68) 457-61-08 fax. (0-68) 457-61-00
e-mail: www.lubsko.pl

Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny Lubuskie Kuratorium Oświaty 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8
tel. ( 0-95) 721-53-60
oddział zamiejscowy: 68-200 Żary ul. 1 maja 3a
tel. (0-68) 363-48-00; 363-48-02

Sposób obsługi finansowej
zakład budżetowy
Liczba oddziałów 4
Liczba dzieci zapisanych 100
Liczba sal cztery sale zabaw + sala gimnastyczna
Czas pracy przedszkola 6.oo – 16.oo
Czas pracy każdego oddziału
Grupa I ( 3-latki ) 7.3o – 15.3o
Grupa II ( 4-latki) 7.oo – 15.3o
Grupa III ( 5-latki) 6.oo – 16.oo
Grupa IV ( 6-latki) 6.3o – 15.3o

Kadra pedagogiczna 
8 nauczycieli w tym:
 - 1 nauczyciel dyplomowany, 7 mianowanych;
- 7 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 1 – SN;
- 1 katecheta na 3/22 etatu
– wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – nauczyciel kontraktowy;
Personel administracyjno- gospodarczy
- ¼ etatu głównego księgowego (1)
- ¼ etatu referent księgowy (1)
 - starszy intendent ds. żywienia w przedszkolu (1)
- kucharka (1)
 - pomoce kuchenne (2)
 - woźne oddziałowe (4) - pomoc nauczycielki (1)
 - palacze c.o. (4) - ¼ etatu praczki (1)
Oferta zajęć dodatkowych - zajecia odpłatne : język niemiecki, jezyk angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, nauka gry na pianinie;
- zajęcia nieodpłatne : religia ;
Dodatkowe kwalifikacje kadry pedagogicznej ( studia podyplomowe)
- terapia pedagogiczna ( 1)
- nowoczesne techniki promocji zdrowia z korekcją wad postawy (1)
- zarządzanie i organizacja placówkami oświatowymi (1)
- nadzór pedagogiczny oraz mierzenie jakości placówek oświatowych (1); - edukacja elementarna (1)
Wdrażane innowacje pedagogiczne i programy
- „ Pomocna dłoń –wspólnie z rodzicami i szkołą pomagamy
dzieciom pokonać pierwsze progi edukacyjne” ( 2002-2004); -„ Odkryć radość czytania – wykorzystywanie alternatywnych metod nauki czytania w pracy z dziećmi najmłodszymi „ ( 2004-2006);
 -„ Akcja Cała Polska Czyta dzieciom w Przedszkolu Nr 3 w Lubsku „ ( 2004-2005) ;
- „ Trzymaj się prosto „ – program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5,6-letnich;
 
DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
 

Przedszkole Nr 3 w Lubsku jest jedna z czterech tego typu w mieście. Położone jest na pięknie usytuowanej i zagospodarowanej działce, w bezpiecznej i atrakcyjnej dla dzieci okolicy. W pobliżu znajduje się duże osiedle mieszkaniowe, rozległy park, dwa stadiony sportowe, centrum miast, gimnazjum i szkoła podstawowa , do której uczęszcza większość naszych absolwentów.
W przedszkolu szczególną uwagę zwraca się na rozwój zawodowy nauczycieli. Dokształcająca się i doskonaląca kadra pedagogiczna ma ogromny wpływ na proces zmian. Jej efektem są realizowane innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie. Stosowane są również nowoczesne metody i formy wykorzystywane w pracy z dziećmi i współpracy z dorosłymi.
 
Należą do nich:

  1. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
  2. Naturalna Nauka Języka E. Czerwieńskiej.
  3. Wprowadzanie dziecka w świat liter B. Wrocławskiego.
  4. Wprowadzanie dziecka w świat pisma I. Majchrzak.
  5. Matematyka oparta na metodzie E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  6. Muzykoterapia.
  7. Metoda malowania dziesięcioma palcami tzw. „paćkanie” w farbach przy użyciu dłoni i palców.
  8. Drama.
  9. Techniki relaksacyjne.
10. Kinezjologia edukacyjna P.G. Denisona.
11. Pedagogika zabawy.
12. Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborn’e.
Ponadto powołany jest w przedszkolu przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oddział w Zielonej Górze Punkt Konsultacyjny w celu organizowania spotkań dotyczących profilaktyki i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym dla rodziców oraz nauczycieli zainteresowanych tą problematyką prowadzony przez pedagoga – terapeutę, członka TPD.
Współpraca z rodzicami.
Rodzina i przedszkole to dwa środowiska wychowawcze , które w sposób szczególny oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem i dostrzeżeniem w rodzicach przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka.
 Dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści każdej placówce oświatowej.Udział rodziców w działalności przedszkola pozwala im zrozumieć zasady jego funkcjonowania, problemy, specyfikę. Rodzice nie postrzegają siebie, jak „ niechcianych petentów”, lecz jak cennych partnerów.
Tak traktowani rodzice mają przyjazny stosunek do przedszkola , czują się współodpowiedzialni za jego funkcjonowanie, nie żałują czasu i środków na polepszenie i uatrakcyjnienie jego działalności.
Nowoczesna placówka dostrzega również potrzebę uznania rodziców za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem wychowawczym. Stąd niezmiernie ważnym jest integrowanie z rodzicami zabiegów wychowawczych.
Wobec rodziców nasze przedszkole pełni role wspomagającą i integrującą zabiegi wychowawcze poprzez:
 • dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka;
 • informowanie na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia , powodzenia, podejmowane próby działania;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu. Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:
a) rodzice mają do przedszkola wstęp w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne;
b) bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci;
c) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
d) udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania;
e) udział rodziców w spotkaniach integracyjnych prowadzonych metodami aktywnymi według planów współpracy w każdym oddziale wiekowym;
 f) pomoc rodziców w przygotowywaniu imprez, uroczystości przedszkolnych oraz wyjazdów okolicznościowych dzieci;
g) możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców;
h) uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów.
Przedszkole ma opracowane i z sukcesem wdrażane programy działalności wychowawczej w zakresie adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych i szkolnych, dobrego zachowania się dzieci w przedszkolu oraz parorodzinny. Etapy i formy współpracy między dorosłymi w przedszkolu:
 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola;
 • ustalanie zasad kontaktu i współpracy;
 • rozmowy z rodzicami;
 • pedagogizacja rodziców;
 • codzienny kontakt z przedszkolem;
 • spotkania integracyjne prowadzone metodami aktywnymi;
 • zebrania organizacyjne;
 • kontakty i spotkania indywidualne;
 • dobrze funkcjonujący system wymiany informacji. Przedszkole oprócz dobrze zorganizowanej współpracy z rodzicami posiada wiele placówek partnerskich w środowisku lokalnym.
 Są to:
 • Szkoły Podstawowe 1,2,3, - prezentacje małych form scenicznych, uczestnictwo w pasowaniu uczniów klas I, cykl spotkań dzieci 6-letnich ze Szkołą Podstawową Nr 2;
 • szkoły średnie – współpracujemy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w zakresie organizacji Mikołajek dla dzieci;
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko – uczestnictwo dzieci w zajęciach bibliotecznych, korzystanie z czytelni muzycznej, uczestnictwo w konkursach plastycznych , udział w przedstawieniach proponowanych przez oddział dziecięcy;
 • Lubski Dom Kultury – udział w konkursach i przeglądach;
 • Komisariat Policji – wycieczki, spotkania z policjantem w przedszkolu, realizowanie programu „ Bezpieczna droga”, „ Unikanie zagrożeń przez dzieci”;
 • Jednostka Gaśniczo- Ratownicza Straży Pożarnej – spotkania ze strażakami na terenie przedszkola i jednostki, próbne ewakuacje dzieci i personelu ;
 • Nadleśnictwo – spacery ścieżką edukacyjną w pobliskim parku;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w okresie przedświatecznym zbiórka zabawek, słodyczy, książek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo;
 • Dom Pomocy Społecznej – prezentacje programu z okazji Dnia Babci i Dziadka:
 • Współpraca zagraniczna – od 1998 roku systematyczna wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej z nauczycielkami z partnerskiego miasta Vlotho ( Niemcy). Placówka ma opracowany program rozwoju na lata 2004-2009 , z którego wynika misja i wizja przedszkola.
MISJA PRZEDSZKOLA:
„ Nasi wychowankowie wyposażani będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie”
WIZJA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:
 Absolwent Przedszkola Nr 3 w Lubsku to człowiek przyszłości znajdujący swoje miejsce w Europie i świecie. Nasze dziecko:
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • ma świadomość własnej tożsamości;
 • jest komunikatywne, nie boi się wyrażać własnych opinii;
 • jest aktywne, sprawne, pracowite, dociekliwe i poszukujące (kreatywne);
 • jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione;
 • jest radosne, tolerancyjne i otwarte na innych;
 • dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu;
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym;
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • jest przygotowane do obowiązku szkolnego;
 • szanuje środowisko przyrodnicze;
 • szanuje i kocha swoją „małą Ojczyznę’ i swój kraj;
 • rozumie pojęcie „ człowiek Europy” i świata oraz potrzebę znajomości języków obcych.
WIZJA PRZEDSZKOLA:
Nasze przedszkole:
 • jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • wyróżnia wykwalifikowana, kompetentna , zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 • jest ukierunkowane na potrzeby dziecka, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • posiada nowoczesne pomoce edukacyjne, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności oraz są twórczo aktywne;
 • to placówka , gdzie każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane, czuje się akceptowane i bezpieczne;
 • wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia, tak aby dziecko było w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą;
 • wprowadza dziecko w świat uniwersalnych wartości: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego i społecznego;
 • kształtuje postawę przynależności dziecka do swojego kraju w zjednoczonej Europie;
 • rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego, jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas rozwój dziecka;
 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków i placówki, współpraca ta jest systematycznie rozwijana. Przedszkole ma bardzo wyraźnie określone w statucie prawa i obowiązki dzieci i rodziców oraz sposoby nagradzania i karania zachowań wynikających z Kodeksu Grup i Ogólnego Kodeksu Przedszkola.
INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok , organ prowadzący określa zasady i tryb funkcjonowania przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej.
2. Pracujemy w godzinach od 6.oo do 16.oo w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.oo do 14.oo ( 5 godzin).
4. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z jednego posiłku ( obiad dwudaniowy), dwóch ( śniadanie , obiad lub obiad , podwieczorek), trzech ( śniadanie , obiad, podwieczorek).
5. Zasady wnoszenia opłat za przedszkole ustala Rada Miejska w Lubsku.
6. Opłaty za przedszkole obejmują opłatę stałą pokrywającą częściowo koszty przyrządzania posiłku oraz opłatę za wyżywienie dziecka, którą w całości ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka.
7. Przedszkole przygotowane jest do przyjęcia 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w czterech oddziałach wiekowych. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek, które pracują zmianowo. Woźne oddziałowe współpracują z nauczycielkami między innymi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, ponadto w grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest na stałe pomoc nauczycielki.
Co należy zrobić, aby dziecko uczęszczało do naszego przedszkola:
 • w dniach od 15 marca do 25 kwietnia każdego roku należy pobrać „ Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”;
 • wypełnić i najpóźniej do 25 kwietnia złożyć w administracji lub u dyrektora przedszkola;
 • 16 maja sprawdzić listę dzieci przyjętych;
 • uczestniczyć w zebraniu ( czerwiec) oraz spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich ( sierpień) zgodnie z otrzymanym przez rodziców zaproszeniem do udziału. ORGANY PRZEDSZKOLA Organami przedszkola są: - dyrektor, - rada rodziców, - rada pedagogiczna.
1. Dyrektorem przedszkola wyłonionym w drodze konkursu w roku 1991 jest mgr Małgorzata Krzyszowska – nauczyciel dyplomowany.
2. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkoli.
3. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko , które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
4. Wychowankowie przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a ponadto swoje obowiązki.
RODZICE
W przedszkolu również rodzice mają swoje prawa i obowiązki.
1. Rodzice mają prawo do:
 •  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju i planów pracy w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dzieciom pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi przedszkola wniosków i uwag z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli w radzie rodziców.
2. Do obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie statutu przedszkola;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory, pomoce;
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • przyprowadzania i odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Nauczyciele odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków .
3. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
4. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Krzyszowska Data wytworzenia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Krzyszowska Data wprowadzenia do BIP 0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: B.Kowalska Data udostępnienia informacji: 2003-07-29 10:42:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-02 14:06:56
Artykuł był wyświetlony: 7802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu