ˆ

Przedszkole Nr 1

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedszkole Nr 1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-29 09:56:27

Przedszkole Nr 1

 

  Przedszkole Nr 1 w Lubsku
           ul. Kolejowa 2
          68-300 Lubsko 
     tel. dyr.  68 457-40-78
          adm. 68 457-41-99
fax 68 457-40-78
Dyrektor - Barbara Tyrańska 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 w Lubsku, przy ul. Kolejowej 2 jest jedną z czterech placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta.
Przedszkole funkcjonuje jako placówka samorządowa o statusie zakładu budżetowego.
Warunki lokalowe i techniczne placówki są odpowiednie do realizacji celów i zadań statutowych.
Budynek przedszkola jest przestrzenny, jasny, wysoki o nowoczesnej architekturze i spełnia wymogi dla typowego przedszkola.
Stan techniczny budynku pod względem bhp i ochrony ppoż. określany jest jako dobry.

Przedszkole posiada:

 • 4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 • 1 sypialnię dla dzieci najmłodszych ( 2-3-letnich ),
 • szereg pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,
 • duży plac zabaw podzielony na trzy sektory.

Brakuje nam jedynie sali gimnastycznej.

Do przedszkola uczęszcza średnio 105 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Podzielone są one na cztery grupy według zbliżonego wieku.

 

MISJA PRZEDSZKOLA NR 1 W LUBSKU

Przedszkole Nr 1 w Lubsku im. Marii Konopnickiej jest placówką oświatową, w której:

 • nadrzędną wartością jest dobro dziecka;
 • każde dziecko traktowane jest podmiotowo i indywidualnie;
 • sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i są szczęśliwe;
 • tworzymy dzieciom odpowiednie warunki do samorealizacji poprzez działanie, zabawy z innymi, uczestniczenie w różnorodnych formach zabaw ;
 • dbamy o wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój dziecka;
 • zapewniamy kompetentnych nauczycieli;
 • panuje domowa atmosfera;
 • dbamy o dobre stosunki międzyludzkie;
 • stoimy na straży praw człowieka;
 • szanujemy się i pomagamy sobie nawzajem;
 • jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, elastyczni i oryginalni w rozwiązywaniu problemów.

 
Przedszkole jest czynne w godzinach od 6°° do 16°° przez 5 dni w tygodniu /od pn do pt/.

W okresie wakacyjnym - dyżury przedszkoli.


Pełny tekst Statutu Przedszkola Nr 1 w Lubsku, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców dostępny do ogólnej wiadomości w placówce.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przedszkole działa na podstawie:

   a) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. Nr 67,      
       poz.329 z późn.zm./,

   b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155,poz.1014
       z późn.zm./,

   c) aktu założycielskiego /Orzeczenie Nr 10/75 z dnia 1 lipca 1975 r/. d) rozporządzenia
       Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
       publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61,poz.624/

   e) uchwały Nr XXVI I/196/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2000 roku
       w sprawie likwidacji jednostki budżetowej i utworzenia zakładu budżetowego

   f) niniejszego statutu.

2. Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lubsku jest placówką oświatowo - wychowawczą
   działającą jako zakład budżetowy, którego działalność finansowana jest w formie:

    a) dotacji z Urzędu Miasta w Lubsku oraz

    b) dochodów własnych /wpłaty rodziców tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu/.

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o
    gospodarce finansowej w zakładach budżetowych

4. Nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej zakładu budżetowego sprawuje Wydział
    Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Lubsku.


5. Do zadań organu prowadzącego placówkę należy :

    a) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
        warunków wychowania i opieki,

    b) wykonywanie remontów obiektu oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

    c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej przedszkola,

    d) wyposażenie przedszkola w pomoce edukacyjne i sprzęt niezbędny do realizacji programu
        nauczania, wychowania i innych zadań statutowy.


REKRUTACJA

 
1. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane :

     a/ dzieci 6-letnie,

     b/ dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

     c/ dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umie kowany stopień
         niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do
         samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

     d/ dzieci z rodzin zastępczych,

     e/ dzieci rodziców pracujących zawodowo.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełz­ną "Karta zgłoszenia
    dziecka", którą rodzice obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola według
    harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.

3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według następującego
    harmonogramu :

    a/ 01.IV.-10.V.- wszystkie przedszkola wydają i przyjmują od rodziców, wypełnione karty
                            zgłoszenia dziecka,

    b/ do 15.V. - komisja społeczna /lub dyrektor przedszkola/dokonujs kwalifikacji dzieci
                       do przedszkola na najbliższy roi szkolny i wywieszają w miejscu dostępnym
                       dla zainte­resowanych imienne listy dzieci przyjętych oraz Informację dla
                       rodziców dzieci nie przyjętych i w jakim terminie mogą składać podania o
                       ponowne rozpatrzenie wniosku,

     c/ do 30.V. - na podstawie Zarządzenia MEN dyrektor przedszkola przedkłada opracowany
                        arkusz organizacji przedszkoli do zatwierdzenia przez tutejszy organ
                        prowadzący, poprzedzony uzgodnieniami z organem sprawującym nadzór
                        pedagogiczny.

4. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola kwalifikują społeczne komisje lub dyrektor 
    przedszkola przestrzegając w miarę możliwości zasady pozostawienia w przedszkolu na
    następny rok dziecko już uczęszczające.
    Liczba przyjętych dzieci nie powinna być wyższa od liczby miejsc w przedszkolu
    i obowiązującej normy na oddział.

5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według
    zbliżonego wieku,np. 3-4-latki, 5-6-latki.

6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

7. W przypadku, gdy w oddziale znajduje się 3-5 dzieci niepełnospraw­nych liczba dzieci
    w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólno­dostępnym powinna wynosić od 15 - 20.

8. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane będą do przedszkola po przedłożeniu opinii lekarskiej
    orzekającej ich poziom rozwoju psychoficznego i stanu zdrowia oraz zwróceniem uwagi
    na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka
    niepełnosprawnego.

9. Do przedszkola mogą być przyjęte:

      a/ dzieci słabo słyszące,

      b/ dzieci z chorobami przewlekłymi,

      c/ dzieci z niepełnosprawnością ruchową,

      d/ dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest publicznym samodzielnym zakładem budżetowym podległym :

     • Urzędowi Miasta w Lubsku, Plac Wolności 1 /organ prowadzący przedszkole/,

     • Lubuskiemu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Delegatura w Żarach,
        ul. 1-go Maja 3 /organ nadzorujący przedszkole/.

2. Przedszkole finansowane jest z budżetu miasta Lubsko, dlatego opieką swoją obejmuje dzieci
    w wieku od 2 do 6 lat tylko z obrębu miasta i gminy Lubsko.

3. W zakres opłat rodziców za przedszkole wchodzą tylko koszty za wyżywienie dziecka oraz   
    koszty związane z przygotowaniem posiłków /tzw. opłata stała/. Pozostałe koszty związane
    z opieką i edukacją dzieci są bezpłatne. Wysokość opłat w części ponoszonych przez rodziców
    regulują uchwały Rady Miejskiej w Lubsku.

4. Za dodatkową opłatą mogą być w przedszkolu organizowane zajęcia ponadprogramowe -
    języki obce /niemiecki, angielski/, rytmika i inne na życzenie rodziców,

5. W przedszkolu publicznym realizuje się program wychowania przedszkolnego oparty na
    podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministra Edukacji
    Narodowej.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według
    zbliżonego wieku.

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii
    przedszkola w określonym terminie prawidłowym wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.

9. Przedszkole - w czasie pobytu dzieci - ponosi odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo
    fizyczne.

10. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony personelu pedagogicznego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
    wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania
    przedszkolnego (RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
    podstaw programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych
    typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilo­wanych - Dz.U. Nr 6l,poz.625/a)
    Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
    przedszkolnego są nieodpłatne.


2. Cele Przedszkola :

    a/ wspomaga, ukierunkowuje i stymuluje indywidualny rozwój dziecka w oparciu o jego
        wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe, przy zachowaniu jego odrębności,

    b/ kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia,

    c/ pomaga rodzinie w osiągnięciu przez dziecko takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest
        niezbędny do podjęcia nauki w szkole,

    d/ współdziała z rodziną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka,

    e/ zapewnia dziecku opiekę w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

    f/ wspiera budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, rozbudza wiarę dziecka we
       własną skuteczność.


3. Zadania Przedszkola :

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje się w ramach następujących
obszarów edukacyjnych :

    a/ troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości
        osiągania sukcesu przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka,

    b/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
        podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, odnajdywanie
        swojego miejsca w grupie; poznawanie i rozumienie siebie, rozwijanie wrażliwości moralnej,

    c/ kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących
        w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
        technicznym,

    d/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawcze i wyrażania
        własnych myśli i przeżyć,

    e/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do harmonijne go rozwoju
        fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

    f/ wyrabianie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się w przestrzeni
        ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego,

   g/ prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka,

   h/ współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
       opiekę zdrowotną i inną.


4. Tożsamość narodowa, etniczna, religijna :

    a/ Przedszkole jako placówka publiczna zapewnia dzieciom warunki umożliwiające
        podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej oraz własnej
        historii i kultury wynikające z ustawy o systemie oświaty.

    b/ Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju
        placówki, w planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola
        oraz w wynikowych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

    c/ W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci 6-letnich, których
        rodzice /opiekunowie/ wyrażą takie życzenie.

    d/ Życzenie jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane
        w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

    e/ Dzieci nie uczęszczające na religię w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

    f/ Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem
        dyskryminacji dziecka przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.

    g/ Nauka religii w przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie.

    h/ Te same zasady dotyczą innych związków wyznaniowych, a zorganizowanie zajęć leży
        w gestii dyrektora.

     i/ Szczegółowe warunki i sposób organizowania nauki religii w szkołach publicznych określa
        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 roku /Dz.U. Nr 67,
        poz.755/


SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA


1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawierają się w:

     • programie rozwoju placówki,

     • planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola,

     • w planach wynikowych pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych

     • w planach współpracy z rodzicami.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości
    rozwojowych dzieci i wynosi od 15 - 50 minut w zależności od odpowiedniej grupy wiekowej.

4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych /gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia
    rytmiczne, muzyczne, język niemiecki itp./.

5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.
    Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
    języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości
    rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich,a około 50 minut dla dzieci
    5-6-letnich.

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

8. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

9. Zabawy i zajęcia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, przeprowadzają
    z całą grupą, w małych zespołach, grupkach lub pracują z dziećmi indywidualnie dostosowując 
    dzienny rozkład zajęć do ramowego rozkładu dnia (dostępny w Przedszkolu).


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI


1. Przedszkole w czasie pobytu dziecka w przedszkolu ponosi odpowiedzialność prawną za jego
    bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposób oddziaływań do 
    wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych i warunków
    lokalowych zapewniając opiekę bezpośredni i stałą nad dziećmi w czasie pobytu w
    przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, organizowanych przez
    przedszkole.

3. Zasady sprawowania opieki czasie pobytu dziecka w przedszkolu określa REGULAMIN
    PRZEDSZKOLA
i szczegółowy ramowy rozkład dnia.


ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola są:
    - dyrektor przedszkola,
    - rada pedagogiczna,
    - rada rodziców.

Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu.


MAJĄTEK PLACÓWKI

Obsługa administracyjno-finansowa przedszkola jest wykonywana przez Wydział Finansowy UM Lubsko. Za stan i zabezpieczenie majątku przedszkola odpowiada dyrektor. Majątek placówki przedszkolnej może być przekazywany i zbywany na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.
Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor przedszkola wraz z radą pedagogiczną.


PROWADZONA DOKUMENTACJA

1. Przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą :

    a/ działalności opiekuńczej,wychowawcze j i dydaktycznej :

        - roczny plan pracy przedszkola razem z załącznikami,

        - księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,

        - księga protokołów posiedzeń rady rodziców,

        - dziennik zajęć /jeden na oddział/,w którym dokumentuje się przebieg pracy
          wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
          Sposób prowadzenia dziennika zajęć przedszkola określa Rozporządzenie MEN z dnia
          19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,...
          dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
          rodzajów tej dokumentacji /Dz.U. Nr 41, poz. 414/

        - książeczki zdrowia personelu przedszkola,

        - książka kontroli sanitarnej,

        - książka kontroli i wizytacji przedszkola,

    b/ działalności administracyjno - gospodarcze. /określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną/:

        - orzeczenia organizacyjne,

        - zatwierdzony arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny,

        - teczki z korespondencją,

        - sprawozdania GUS-u,

        - karty zgłoszeń dzieci,

        - protokoły z posiedzeń komisji społecznych,

        - raporty żywieniowe,

        - kartoteki magazynowe,

        - księgi inwentarzowe,

        - księga druków ścisłego zarachowania,

        - zeszyt wyjść grup,

        - zeszyt wyjść pracowników /wyjścia służbowe i prywatne/,

        - książka obiektu budowlanego


2. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
    dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
    z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie wychowankom dokumentów zgodnych
    z posiadaną przez przedszkole dokumentacją.

3. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
    wychowawczej i opiekuńczej określają odrębne przepisy.

 

KALENDARZ TRADYCJI PRZEDSZKOLA

Akapit nr 3 - brak tytułu

Miesiąc Uroczystość
X Święto Pieczonego Ziemniaka
X-XI Obchody Dni Patrona
XI „Andrzejkowe wróżby"
XII Mikołajkowa zabawa
I Dzień Babci i Dziadka
Bal Przebierańców
III Powitanie wiosny
IV Obchody Dni Ziemi
V Dzień Matki
VI

Dzień Dziecka Festyn rodzinny (Dzień Rodzica) Wycieczka 6-latków

Pożegnanie 6-latków — uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Cierzniak Data wytworzenia informacji: 2003-07-29 09:56:27
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Tyrańska Data wprowadzenia do BIP 2003-07-29 09:56:27
Wprowadził informację do BIP: B.Kowalska Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 16:08:16
Osoba, która zmieniła informację: A. Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2011-11-10 08:40:36
Artykuł był wyświetlony: 29772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu