ˆ

Przedszkole Nr 1

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedszkole Nr 1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-29 09:56:27

Przedszkole Nr 1

 
  Przedszkole Nr 1 w Lubsku
ul. Kolejowa 2
      68-300 Lubsko 
tel. dyr.  68 457-40-78
   adm. 68 457-41-99
fax 68 457-40-78
Dyrektor - Barbara Tyrańska 
BIP http://bip.wrota.lubuskie.pl/p1-lubsko/
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 w Lubsku, przy ul. Kolejowej 2 jest jedną z czterech placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta.
Przedszkole funkcjonuje jako placówka samorządowa o statusie zakładu budżetowego.
Warunki lokalowe i techniczne placówki są odpowiednie do realizacji celów i zadań statutowych.
Budynek przedszkola jest przestrzenny, jasny, wysoki o nowoczesnej architekturze i spełnia wymogi dla typowego przedszkola.
Stan techniczny budynku pod względem bhp i ochrony ppoż. określany jest jako dobry.

Przedszkole posiada:
 • 4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 • 1 sypialnię dla dzieci najmłodszych ( 2-3-letnich ),
 • szereg pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,
 • duży plac zabaw podzielony na trzy sektory.
Brakuje nam jedynie sali gimnastycznej.

Do przedszkola uczęszcza średnio 105 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Podzielone są one na cztery grupy według zbliżonego wieku.
 
MISJA PRZEDSZKOLA NR 1 W LUBSKU

Przedszkole Nr 1 w Lubsku im. Marii Konopnickiej jest placówką oświatową, w której:
 • nadrzędną wartością jest dobro dziecka;
 • każde dziecko traktowane jest podmiotowo i indywidualnie;
 • sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i są szczęśliwe;
 • tworzymy dzieciom odpowiednie warunki do samorealizacji poprzez działanie, zabawy z innymi, uczestniczenie w różnorodnych formach zabaw ;
 • dbamy o wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój dziecka;
 • zapewniamy kompetentnych nauczycieli;
 • panuje domowa atmosfera;
 • dbamy o dobre stosunki międzyludzkie;
 • stoimy na straży praw człowieka;
 • szanujemy się i pomagamy sobie nawzajem;
 • jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, elastyczni i oryginalni w rozwiązywaniu problemów.
 
Przedszkole jest czynne w godzinach od 6°° do 16°° przez 5 dni w tygodniu /od pn do pt/.
W okresie wakacyjnym - dyżury przedszkoli.

Pełny tekst Statutu Przedszkola Nr 1 w Lubsku, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców dostępny do ogólnej wiadomości w placówce.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz.329 z późn.zm./,
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155,poz.1014 z późn.zm./,
c) aktu założycielskiego /Orzeczenie Nr 10/75 z dnia 1 lipca 1975 r/.
d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61,poz.624/
e) uchwały Nr XXVI I/196/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej i utworzenia zakładu budżetowego
f) niniejszego statutu.

2. Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lubsku jest placówką oświatowo - wychowawczą działającą jako zakład budżetowy, którego działalność finansowana jest w formie:
    a) dotacji z Urzędu Miasta w Lubsku oraz
    b) dochodów własnych /wpłaty rodziców tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu/.
 
3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych
 
4. Nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej zakładu budżetowego sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Lubsku.

5. Do zadań organu prowadzącego placówkę należy :
    a) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki,
    b) wykonywanie remontów obiektu oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
    c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej przedszkola,
    d) wyposażenie przedszkola w pomoce edukacyjne i sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania, wychowania i innych zadań statutowy.


REKRUTACJA
 
1. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane :
     a/ dzieci 6-letnie,
     b/ dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
     c/ dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umie kowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
     d/ dzieci z rodzin zastępczych,
     e/ dzieci rodziców pracujących zawodowo.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełz­ną "Karta zgłoszenia dziecka", którą rodzice obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola według harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.
3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według następującego harmonogramu :
    a/ 01.IV.-10.V.- wszystkie przedszkola wydają i przyjmują od rodziców, wypełnione karty zgłoszenia dziecka,
    b/ do 15.V. - komisja społeczna /lub dyrektor przedszkola/dokonujs kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy roi szkolny i wywieszają w miejscu dostępnym dla zainte­resowanych imienne listy dzieci przyjętych oraz Informację dla rodziców dzieci nie przyjętych i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie wniosku,
     c/ do 30.V. - na podstawie Zarządzenia MEN dyrektor przedszkola przedkłada opracowany arkusz organizacji przedszkoli do zatwierdzenia przez tutejszy organ prowadzący, poprzedzony uzgodnieniami z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
4. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola kwalifikują społeczne komisje lub dyrektor przedszkola przestrzegając w miarę możliwości zasady pozostawienia w przedszkolu na następny rok dziecko już uczęszczające.  Liczba przyjętych dzieci nie powinna być wyższa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej normy na oddział.
5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku,np. 3-4-latki, 5-6-latki.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
7. W przypadku, gdy w oddziale znajduje się 3-5 dzieci niepełnospraw­nych liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólno­dostępnym powinna wynosić od 15 - 20.
8. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane będą do przedszkola po przedłożeniu opinii lekarskiej orzekającej ich poziom rozwoju psychoficznego i stanu zdrowia oraz zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.
9. Do przedszkola mogą być przyjęte:
      a/ dzieci słabo słyszące,
      b/ dzieci z chorobami przewlekłymi,
      c/ dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
      d/ dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest publicznym samodzielnym zakładem budżetowym podległym :
     • Urzędowi Miasta w Lubsku, Plac Wolności 1 /organ prowadzący przedszkole/,
     • Lubuskiemu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Delegatura w Żarach, ul. 1-go Maja 3 /organ nadzorujący przedszkole/.
2. Przedszkole finansowane jest z budżetu miasta Lubsko, dlatego opieką swoją obejmuje dzieci w wieku od 2 do 6 lat tylko z obrębu miasta i gminy Lubsko.
3. W zakres opłat rodziców za przedszkole wchodzą tylko koszty za wyżywienie dziecka oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków /tzw. opłata stała/. Pozostałe koszty związane z opieką i edukacją dzieci są bezpłatne. Wysokość opłat w części ponoszonych przez rodziców regulują uchwały Rady Miejskiej w Lubsku.
4. Za dodatkową opłatą mogą być w przedszkolu organizowane zajęcia ponadprogramowe - języki obce /niemiecki, angielski/, rytmika i inne na życzenie rodziców,
5. W przedszkolu publicznym realizuje się program wychowania przedszkolnego oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku.
7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w określonym terminie prawidłowym wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
9. Przedszkole - w czasie pobytu dzieci - ponosi odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo fizyczne.
10. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony personelu pedagogicznego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego (RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstaw programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz  kształcenia w profilach w liceach profilo­wanych - Dz.U. Nr 6l,poz.625/
a) Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.

2. Cele Przedszkola:
    a/ wspomaga, ukierunkowuje i stymuluje indywidualny rozwój dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe, przy zachowaniu jego odrębności,
    b/ kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, wobec życia,
    c/ pomaga rodzinie w osiągnięciu przez dziecko takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
    d/ współdziała z rodziną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka,
    e/ zapewnia dziecku opiekę w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
    f/ wspiera budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność.

3. Zadania Przedszkola:
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkola realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
    a/ troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka,
    b/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie; poznawanie i rozumienie siebie, rozwijanie wrażliwości moralnej,
    c/ kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
        technicznym,
    d/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawcze i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
    e/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do harmonijne go rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
    f/ wyrabianie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania się w przestrzeni  ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego,
   g/ prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego dziecka,
   h/ współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

4. Tożsamość narodowa, etniczna, religijna:
    a/ Przedszkole jako placówka publiczna zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej oraz własnej historii i kultury wynikające z ustawy o systemie oświaty.
    b/ Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, w planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola oraz w wynikowych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
    c/ W przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci 6-letnich, których rodzice /opiekunowie/ wyrażą takie życzenie.
    d/ Życzenie jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
    e/ Dzieci nie uczęszczające na religię w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
    f/ Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji dziecka przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.
    g/ Nauka religii w przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie.
    h/ Te same zasady dotyczą innych związków wyznaniowych, a zorganizowanie zajęć leży w gestii dyrektora.
     i/ Szczegółowe warunki i sposób organizowania nauki religii w szkołach publicznych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 roku /Dz.U. Nr 67,
        poz.755/

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawierają się w:
     • programie rozwoju placówki,
     • planie rocznym pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola,
     • w planach wynikowych pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych
     • w planach współpracy z rodzicami.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 - 50 minut w zależności od odpowiedniej grupy wiekowej.
4. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych /gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rytmiczne, muzyczne, język niemiecki itp./.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich,a około 50 minut dla dzieci 5-6-letnich.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
8. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
9. Zabawy i zajęcia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, przeprowadzają z całą grupą, w małych zespołach, grupkach lub pracują z dziećmi indywidualnie dostosowując dzienny rozkład zajęć do ramowego rozkładu dnia (dostępny w Przedszkolu).


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

1. Przedszkole w czasie pobytu dziecka w przedszkolu ponosi odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych i warunków lokalowych zapewniając opiekę bezpośredni i stałą nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, organizowanych przez przedszkole.
3. Zasady sprawowania opieki czasie pobytu dziecka w przedszkolu określa REGULAMIN PRZEDSZKOLA i szczegółowy ramowy rozkład dnia.


ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola są:
    - dyrektor przedszkola,
    - rada pedagogiczna,
    - rada rodziców.

Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu.

MAJĄTEK PLACÓWKI

Obsługa administracyjno-finansowa przedszkola jest wykonywana przez Wydział Finansowy UM Lubsko. Za stan i zabezpieczenie majątku przedszkola odpowiada dyrektor. Majątek placówki przedszkolnej może być przekazywany i zbywany na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.
Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor przedszkola wraz z radą pedagogiczną.


PROWADZONA DOKUMENTACJA

1. Przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą :
    a/ działalności opiekuńczej,wychowawcze j i dydaktycznej :
        - roczny plan pracy przedszkola razem z załącznikami,
        - księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
        - księga protokołów posiedzeń rady rodziców,
        - dziennik zajęć /jeden na oddział/,w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
          Sposób prowadzenia dziennika zajęć przedszkola określa Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,... dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz.U. Nr 41, poz. 414/
        - książeczki zdrowia personelu przedszkola,
        - książka kontroli sanitarnej,
        - książka kontroli i wizytacji przedszkola,
    b/ działalności administracyjno - gospodarcze. /określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną/:
        - orzeczenia organizacyjne,
        - zatwierdzony arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny,
        - teczki z korespondencją,
        - sprawozdania GUS-u,
        - karty zgłoszeń dzieci,
        - protokoły z posiedzeń komisji społecznych,
        - raporty żywieniowe,
        - kartoteki magazynowe,
        - księgi inwentarzowe,
        - księga druków ścisłego zarachowania,
        - zeszyt wyjść grup,
        - zeszyt wyjść pracowników /wyjścia służbowe i prywatne/,
        - książka obiektu budowlanego

2. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie wychowankom dokumentów zgodnych z posiadaną przez przedszkole dokumentacją.
3. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej określają odrębne przepisy.
 
KALENDARZ TRADYCJI PRZEDSZKOLA

Akapit nr 3 - brak tytułu

Miesiąc Uroczystość
X Święto Pieczonego Ziemniaka
X-XI Obchody Dni Patrona
XI „Andrzejkowe wróżby"
XII Mikołajkowa zabawa
I Dzień Babci i Dziadka
Bal Przebierańców
III Powitanie wiosny
IV Obchody Dni Ziemi
V Dzień Matki
VI
Dzień Dziecka Festyn rodzinny (Dzień Rodzica) Wycieczka 6-latków
Pożegnanie 6-latków — uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Cierzniak Data wytworzenia informacji: 2003-07-29 09:56:27
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Tyrańska Data wprowadzenia do BIP 2003-07-29 09:56:27
Wprowadził informację do BIP: B.Kowalska Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 16:08:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-02 14:04:59
Artykuł był wyświetlony: 30720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu